INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW

Zapoznaj się z ulotką informacyjną i podejmij najlepszą decyzję

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA UCZNIÓW W CELU PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAKŁADACH RZEMIEŚLNICZYCH

Małe i średnie zakłady rzemieślnicze obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się szkoleniem uczniów. Nauka zawodu składa się z dwóch równolegle realizowanych części: praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole ponadpodstawowej lub na kursach dokształcających. Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę, w celu przygotowania zawodowego, podpisania pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem, a uczniem młodocianym
pracownikiem. W związku z zawarta umową o pracę i faktem
uczęszczania do branżowej szkoły ponadpodstawowej, młody człowiek uzyskuje podwójny statut prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego, jeśli dokształcenie teoretyczne realizowane jest w systemie poza szkolnym.
Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia
– młodocianego pracownika, umiejętności teoretycznych i praktycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej.
Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie
rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki, które wskazuje KODEKS PRACY, DZIAŁ DZIEWIĄTY. ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH ART. 190, ART. 191,:
– ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową
– przedstawiają świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu
– ukończone 15 lat, ale nie więcej niż 18 lat
Umowa o pracę z przygotowania zawodowego i wszelkie formalności związane z zatrudnianiem młodocianego pracownika załatwia się w Cechu Rzemiosł Różnych w Kwidzynie. Okres nauki zawodu ustalony jest w umowie o pracę i zawiera się w przedziale do 36 miesięcy. Młodociany pracownik – uczeń ma prawo do wynagrodzenia za pracę.
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:
I rok nauki – nie mniej niż ( 5% )
II rok nauki – nie mniej niż ( 6% )
III rok nauki – nie mniej niż ( 7% ) – Wyliczony procent z przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału. Stawki wynagrodzeń ustalono w kwotach najniższych, a potencjalni pracodawcy mogą wypłacać dla pracowników młodocianych wyższe wynagrodzenia. Praktyczna nauka zawodu w zakładzie kończy się egzaminem czeladniczym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej. Przed okresem, na jaki zawarto umowę o naukę, każdy uczeń
zobowiązany jest przystąpić do egzaminu czeladniczego, który w rozumieniu przepisów i programów nauki, stanowi nieodłączny element procesu nauczania. Egzaminy na czeladników przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez Izbę
Rzemieślniczą. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. Pierwszym poziomie.
Nauka i praca w zakładach rzemieślniczych wyrabiają dużą samodzielność, operatywność, a ponadto dają uczniom duże możliwości poznania toku pracy w zakładach z ich całą złożonością. Bowiem rzemieślnik jest zarazem wytwórcą,
zaopatrzeniowcem, magazynierem, handlowcem i często księgowym w jednej osobie. Swoją wiedzę i zdobyte doświadczenia ma możliwość przekazać swoim uczniom, by mogli oni nabywać w ten sposób niezbędną wiedzę do samodzielnej pracy. Rzemieślnicza nauka zawodu stanowi pełno-prawne
ogniwo w systemie kształcenia zawodowego. Bliższych informacji odnośnie nauki zawodu udziela Cech Rzemiosł Różnych w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 22 tel. 55-279-33-45 lub 504-403-114. W załączeniu przekazujemy wykaz zakładów
rzemieślniczych, w których prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu, w rozbiciu na branże.